ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  • Pokyny riaditeľa školy upravujúce podmienky ZŠ a ŠKD na školský rok 2020/2021 - výňatok

   Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Torysa vydáva pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí na obdobie školského roka 2020/2021, a to nasledovne:    

   Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

   Minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

    

   Zákonný zástupca

   a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

   b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

   c) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

    d) Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

   e) V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

    

   V Toryse, dňa 31.08.2020

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

    

  • INDIÁNSKE LETO V LETNEJ ŠKOLE

   V dňoch od 10.08.2020 - 14.08.2020 Základná škola s materskou školou Torysa organizovala letnú školu s témou INDIÁNSKE LETO.

   Zúčastnili sa na nej deti našej školy, kde pod vedením pedagógov a animátorov prežili krásny týždeň plných rôznych aktivít a zážitkov. Program im spestrili záchranné zložky - Červený kríž, Polícia a Hasičský zbor.

   Súčasťou programu boli športové aktivity a tvorivé dielne.

   Svoje indiánske zručnosti si deti vyskúšali na koňoch v Žakovciach.

   V rámci výletu sme navštívili Múzeum ľudovej architekútry v Starej Ľubovni.

    

   Mgr. Mária Bujňáková

    

   Fotogaléria

  • Zoznam školských potrieb a pomôcok v školskom roku 2020/2021

   Vážení rodičia, pridávame  zoznam šk. potrieb a pomôcok, ktoré budú žiaci používať v budúcom šk. roku. Kliknutím na link v dolnej časti zobrazíte pdf súbor s podrobnejšími informáciami. 

   Žiacku knižku nie je potrebné kupovať, žiaci ju dostanú v škole.

   Zoznam školských potrieb a pomôcok v šk. roku 2020/2021

  • INDIÁNSKE LETO - súhlas so spracovaním osobných údajov

   Milí rodičia!

   Základná škola Torysa v spolupráci s obecným úradom Torysa a Farským úradom Torysa usporiada letný tábor pre deti pod názvom "INDIÁNSKE LETO".

   V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, povinnou prílohou je "Súhlas so spracovaním osobných údajov", ktorý sa nachádza v prílohovej časti oznamu.

   Žiakom ZŠ s MŠ Torysa boli tieto súhlasy odovzdané domov triednymi učiteľmi, ktoré je potrebné doručiť v deň začiatku letného tábora, t.j. 10.08.2020 (niektorí žiaci ich už odovzdali podpísané).

   Deťom od 5. ročníka je potrebné súhlas vytlačiť, podpísať a taktiež doručiť v deň nástupu, t.j. 10.08.2020

   Zároveň oznamujeme, že deti (od 5. ročníka vyššie), ktoré majú záujem o letný tábor "INDIÁNSKE LETO" sa môžu zapísať v základnej škole Torysa a na Farskom úrade Torysa, najneskôr do 07.08.2020

   Ďakujeme

    

   Mgr. Mária Bujňáková

    

   Suhlas_so_SOU____Denny_tabor__-deti_zak.zastupcovia_(1).doc

    

    

  • OZNAM - ukončenie školského roka

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa

   oznamuje,

   že dňa 30.06.2020 (utorok)

   bude ukončenie školského roka záverečnou slávnostnou sv. omšou o 9:00 hod. v miestnom kostole.

    

   Príchod žiakov do školy je o 8:30 hod.

   Po sv. omši sa žiaci presunú  v doprovode triednych učiteľov do školy, kde im bude odovzdané vysvedčenie.

   Obed bude žiakom postupne vydávaný od 10:30 hod. v školskej jedálni.

   ŠKD nebude v tento deň v prevádzke.​​​​​​​

    

  • OZNAM

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa

   informuje a prosí

   oboch zákonných zástupcov všetkých novoprijatých detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021, aby si prevzali Rozhodnutia o prijatí detí do 1. ročníka

   od 29.06.2020 do 03.07.2020 ( pondedol - piatok)

   u pani zástupkyne riaditeľa školy pre materskú školu. 

    

   Zároveň žiadame aj rodičov detí, ktoré majú odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, aby si tieto rozhodnutia prevzali v hore uvedenom dátume.

   V prípade, že jeden zo zákonných zástupcov sa nemôže dostaviť na prevzatie rozhodnutia, je potrebné splnomocniť druhého zákonného zástupcu na prevzatie rozhodnutia. 

   Uvedené tlačivo (Splnomocnenie) si môžete vytlačiť v prílohovej časti tohto oznamu. Podpis na splnomocnení nie je potrebné overiť.

   Prosíme priniesť občiansky preukaz!

    

                                                                                                      Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ 

   Splnomocnenie.doc

    

  • Na bajku onkodeťom 2020

   Základná škola s materskou školou Torysa v spolupráci s Obcou Torysa sa už po tretí krát zapojila do charitatívneho projektu "Na bajku onkodeťom 2020", ktorý je pokračovateľom akcie "Na bicykli deťom pre život".

   Aj napriek nepriaznivému počasiu cyklisti zavítali aj do brán našej školy, kde im bol odovzdáný finančný dar. 

   Projekt prostredníctvom Občianskeho združenia Spoločnosť detskej onkológie Košice pomôže vyzbieranými finančnými prostriedkami onkologickým chorým detským pacientom, a to formou rekondičných pobytov.  Zároveň sa podporia aj detské onkologické oddelenia v nemocniciach.

   Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli finančnou čiastkou. 

   Veríme, že všetkým chorým deťom vrátime úsmev na tvári.

   Zároveň im prajeme veľa síl do víťazného konca s touto ťažkou chorobou.

    

   Kolektív ZŠ s MŠ Torysa 

   Kolektív Obecného úradu Torysa

    

   Fotogaléria

    

  • Doručenie kópie rodného listu žiaka/dieťaťa

   Vážení rodičia!
   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa oznamuje, že v  zmysle §157 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje Sociálnej poisťovni z centrálneho registra na účel analýz ekonomického zázemia detí a žiakov z menej rozvinutých okresov vykonávaných ministerstvom školstva rodné číslo zákonných zástupcov detí a žiakov. Preto všetkých zákonných zástupcov žiakov a detí ZŠ s MŠ Torysa žiadame o doručenie kópií rodných listov ich detí triednym učiteľom a zástupkyni RŠ pre MŠ.

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

  • OZNAM

   Vážení rodičia!

   Občianske združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice aj tento rok požiadalo našu školu o spoluprácu pre charitatívny projekt  „Na bajku onkodeťom 2020“, ktorý je pokračovateľom akcie „Na bicykli deťom pre život.“

   Základná škola s materskou školou Torysa sa už viac krát zapojila do tohto projektu a tým podporila deti trpiace onkologickým ochorením.

   Aj tento rok obcou Torysa budú cyklisti prechádzať dňa 17.6.2020.

   Ak máte aj Vy záujem zapojiť sa do tohto charitatívneho projektu, môžete tak urobiť, a to finančnou podporou -  symbolickým eurom, ktoré Vaše dieťa odovzdá triednej učiteľke, najneskôr  16.6.2020

   Všetky vyzbierané peniaze riaditeľ školy odovzdá manažérovi projektu za prísnych hygienických podmienok, ktoré budú použité na organizáciu rekondičných pobytov pre onkologické choré detičky.

   Ďakujeme

                                                                                                       Mgr. Stanislav Holovač

                                                                                                                     riaditeľ

    

  • Čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a oboznámenie zákonného zástupcu o spracúvaní osobných údajov (meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy)

   Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste si vytlačili 1. ČESTNÉ VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti Vašich detí a 2. OBOZNÁMENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV -záznam o meraní telesnej teploty, aby s TÝMITO DVOMA VYPLNENÝMI TLAČIVAMI mohli prísť v pondelok do školy. Tieto tlačivá budú k dispozícii aj pri vstupe do školy pre tých rodičov, ktorí by si tlačivá nevedeli/nemohli vytlačiť. Môžete si ich vyzdvihnúť v priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa, t. j. 28. 5. - 29. 5. 2020. Bez týchto Vami potvrdených tlačív sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacieho procesu.

  • NAHLÁSENIE STRAVY - od 1. 6. 2020

   Milí rodičia, je nevyhnutné nahlásiť záujem o stravovanie žiakov počas júna vedúcej školskej jedálne v priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa (do 29.5.2020)  na t. č. 0918733919 (aj keď o stravu máte, aj keď nemáte záujem). Urobiť tak môžete v čase od 7.00 - 15.00 hod. Ďakujeme.

  • OZNAM O OBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

   Oznámenie pre rodičov žiakov základnej školy o obnovení školského vyučovania

    

   Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 1. júna 2020 základná škola  s materskou školou začne s obnovou školského vyučovania  v 0. až 4. ročníku  a v materskej škole.

   Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola zváži všetky personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu.

   Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní neumožní škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Preto metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny. Nepôjde teda o klasické vyučovanie jednotlivých predmetov podľa rozvrhu.

   Tak ako väčšina škôl, aj naša škola si už vytvorila systém vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia prevádzky. Hlavný dôraz vo vzdelávaní vo všetkých ročníkoch bude aj naďalej kladený na doterajší spôsob dištančného vzdelávania.

   Zákonný zástupca:

   • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020. Upozorňujeme rodičov, že počas júna im nebude umožnený vstup do vnútorných priestorov budovy školy.
   • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
   • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
   • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
   • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
   • Nahlási záujem žiaka o stravovanie počas júna vedúcej školskej jedálne v priebehu budúceho týždňa (27.5. - 29.5.2020)  na t. č. 0918733919.

   Škola

   • zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter - ranné meranie teploty žiakov každej skupiny povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy a dezinfekciu rúk všetkých osôb,
   • v miestnosti, v ktorej sa zdržujú skupiny, zabezpečí časté a intenzívne vetranie,
   • presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy,
   • vybaví toalety mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk,
   • zabezpečí upratovanie a dezinfekciu toaliet a dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí minimálne dvakrát denne a podľa potreby,
   • zabezpečí, aby žiak nosil rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
   • umiestni žiaka do samostatnej miestnosti ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 a následne kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

    

   Mgr. Stanislav Holovač

   riaditeľ školy

    

  • PRIHLASOVANIE - nástup do školy od 1. 6. 2020

   Milí rodičia, prosíme Vás o vyjadrenie, či máte záujem, aby Vaše deti nastúpili do školy od 1. 6. 2020. Hlasovať môžete v časti PRIHLASOVANIE, ktoré bolo spustené dnešným dňom a potrvá do 23. 5. 2020, ale bolo by vhodné, aby ste svoje rozhodnutie vyjadrili čo najskôr, aby sme vedeli nástup organizačne zabezpečiť. Ďakujeme za porozumenie.

  • OZNAM - NBV/ETV

   Milí rodičia terajších prvákov až tretiakov!

   Prosíme Vás vzhľadom k súčasnej situácii o elektronické prihlásenie Vášho dieťaťa na NÁBOŽENSKÚ alebo ETICKÚ VÝCHOVU v budúcom školskom roku 2020/2021 prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Prihlasovanie bude spustené od 30. 4. - 7. 5. 2020. Prihláste sa, prosím, svojimi - rodičovskými prihlasovacími údajmi (nie cez žiacke konto) a v časti PRIHLÁSENIE si vyberte len jednu z možností NBV alebo ETV podľa toho, ktorý povinne voliteľný predmet chcete, aby Vaše dieťa v budúcom školskom roku navštevovalo.

   Upozorňujeme zákonných zástupcov, že po záväznom prihlásení žiaka nie je možné počas školského roka prestupovať z jedného zvoleného predmetu na iný z organizačných dôvodov.

   Po ukončení epidémie Vás poprosíme o potvrdenie tejto Vašej voľby podpisom na tlačive, ktoré Vám následne doručíme. Ďakujeme za porozumenie.

    

  • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

   Riaditeľ školy ZŠ s MŠ Torysa oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termíne

                                                 od 20. 4. - 24. 4. 2020 (pondelok - piatok)

   Zapisujú sa deti narodené do 31. 8. 2014.

   Prihlasovanie na zápis bude prebiehať elektronicky.

   Pokyny k prihlasovaniu:

   Vyplňte elektronickú príhlášku (horná lišta našej web - stránky). Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

   Ak zákonný zástupca chce požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, vyplní elektronickú prihlášku a zaznačí políčko v časti - OSTATNÉ ÚDAJE - Žiadam o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

   Súčasť žiadosti o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

   Zatiaľ postačí, ak vyplníte tlačivo (dokument na stiahnutie nižšie) - Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky a pošlete nám ho v elektronickej podobe na e-mailovú adresu školy: skola@zstorysa.edu.sk.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 0910 708 374

   Ziadost_o_odklad_PSD_Torysa.docx

                                                                                                          Mgr. Stanislav Holovač

                                                                                                                     riaditeľ školy

    

    

  • O Z N A M

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie

   p r e r u š u j e

   vyučovanie na škole v období od 30. marca 2020 do ODVOLANIA.

    

   Žiada rodičov o zodpovedné dodržiavanie opatrení, vydané ústredným krízovým štábom  SR,  ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu.

   Taktiež žiada, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí a nezúčastňovali sa žiadnych hromadných aktivít.

                                                     

                                                                                                            Mgr. Stanislav Holovač

                                                                                                                     riaditeľ školy

    

  • Ponožková výzva 2020 - Obuj si dnes na nôžky dve veselé ponožky!   21.marec je svetový deň Downovho syndrómu.


   Symbolika tohto dňa sa premieta do dátumu 21.3. Ľudia s týmto syndrómom majú práve o jeden 21.chromozóm naviac – tri namiesto dvoch. Ak sa pýtate, prečo sa stali symbolom tohto celosvetového dňa ponožky, odpoveďou je práve charakteristický tvar chromozómu, ktorý ich nápadne pripomína.
   A prečo si v tento deň obúvame rozličné ponožky ? Pretože aj keď je každý z nás iný, práve táto inakosť robí náš svet pestrejším, krajším a lepším!
   Táto výzva je určená pre všetkých, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom.

   Aj keď je naša školská brána zatvorená, aj tak sa naši žiaci zapojili do výzvy, a doma spolu s rodičmi podporili detičky s Dawnovým syndrómom.

   Ďakujeme !

   Mgr. Mária Bujňáková

   FOTOGALÉRIA

  • NAJ DIEVČA - NAJ CHLAPEC

   Súťaž "Naj dievča - naj chlapec" má svoju tradíciu medzi školskými klubmi detí v Hornotorysskom regióne. Tento rok sa konal jubilejný 10. ročník, a to 26.02.2020 v mestskej galérii v Lipanoch.

   Dievčatá a chlapci súťažili v dvoch disciplínach. V prvej disciplíne sa deti predviedli v rozprávkových kostýmoch, Samko (4. ročník) ako "Herry Potter" a Karinka (2. ročník) ako "Hermiona", kedy v sprievode hudby ukázali svoje pohybové kreácie. V druhej voľnej disciplíne prejavili svoj talent, a to Samko hrou na husliach a Karinka tancom.

   Trojčlenná porota v zložení pani učiteliek Základnej umeleckej školy v Lipanoch po pozornom sledovaní udelila žiačke našej školy - Karine Bujňákovej (2.A trieda) krásne 2. miesto.

   K víťazstvu blahoželáme!

    

   Mgr. Mária Bujňáková

  • OZNAM

   OZNAM

    

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa v súvislosti so šírením vírusu „KORONAVÍRUS COVID-19“ a na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.02.2020

   v y d á v a

   nasledovné opatrenia:

   V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školy boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

   V prípade, že sa u ktorejkoveľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol a  objavia sa vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle,

   musí:

   1. Ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi.
   2. V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie.
   3. V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.
   4. V prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.
   5. Pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami.
   6. Pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou  a následne ju zahodiť do koša.
   7. Vyvarovať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

   V prípade potreby a zodpovedania otázok môžete kontaktovať CALL centra úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke alebo

   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  0911 908 823

    

                                                                                                                  Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ

    

  • VESMÍR OČAMI DETÍ, DÚHA

   Ako je nám známe, detská tvorivosť a predstavivosť nemá hraníc.  Aj tento rok sme sa s našimi žiakmi premiestnili do nekonečného vesmírneho priestoru a zapojili sa do výtvarnej súťaže ,,VESMÍR OČAMI DETÍ“.  Presvedčili sa, že pestrofarebný vesmír je plný očakávaní a tajomstiev. Mliečnou cestou sme sa nakoniec dostali k ,,DÚHE“, v ktorej žiaci výtvarne znázornili ,,ŠŤASTNÉ CHVÍLE S MOJIMI BLÍZKYMI“. Výlet sa ešte ani zďaleka nekončí, pretože nás čaká ešte množstvo výtvarných zážitkov.

   Všetkým žiakom a ich pani učiteľkám za originálne práce ďakujeme!

    

   Mgr. Karin Adamková

   Fotogaléria - Vesmír očami detí

   Fotogaléria - Dúha