ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  Názov projektu: "DIGIŠKOLA"

       Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Projekt má priniesť vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS - Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

       V rámci projektu Digiškola získala naša škola moderné digitálne vybavenie - dve interaktívne tabule s dataprojektormi a notebookmi pre ZŠ a jednu interaktívnu tabuľu s dataprojektorom, notebookom a farebnou tlačiarňou pre MŠ, ktoré nám umožnia modernizovať výučbu. Partnerom projektu je Metodicko- pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno- personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.

       Ak chce Slovenská republika patriť aj v budúcnosti medzi ekonomicky úspešné krajiny, je digitalizácia v školstve nevyhnutným procesom. Predpokladom rozvoja digitálnej gramotnosti je modernizácia vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií. Projekt digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike je vypracovaný v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020.

  ------------------------------------------------------

  Názov projektu : Rómske činnosti – naše radosti02/2010 – 07/2012

   Ciele projektu

   

  B1 Strategický cieľ projektu

  B2 Väzba na príslušné ciele výzvy

  Skvalitniť vzdelávanie rómskych žiakov.

  Problém so vzdelávaním rómskych žiakov súvisí aj s nedostatočnou kvalitou ich vzdelávania vzhľadom na špecifické potreby tejto skupiny. Skvalitnením a  prispôsobením vzdelávania pre príslušníkov MRK zlepšíme ich šance na získanie vzdelania, čím strategický cieľ projektu nadväzuje na globálny cieľ OP vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.

   

  Špecifickým cieľom opatrenia, na ktorý sa  viaže strategický cieľ projektu je „Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.“

  Strategický cieľ projektu sa zameriava na posilnenie prístupu príslušníkov MRK ku vzdelávaniu prostredníctvom jeho skvalitnenia, čím naplňuje špecifický cieľ opatrenia.

  B3 Špecifické ciele projektu

  B4 Väzba na strategický cieľ projektu

  1. Inovovať školský vzdelávací program

  2. Skvalitniť a rozšíriť prípravu rómskych žiakov

   

  Skvalitnenie vzdelávania pre príslušníkov MRK prebehne pomocou zavedenia inovovaných a nových prvkov do školského vzdelávacie programu a rozšírením prípravy žiakov pochádzajúcich z MRK popoludňajšími aktivitami.

   

   

   

  Aktivity projektu

   

  Názov špecifického cieľa

   

  Por. č.

  Názov špecifického cieľa

  1.

  Inovovať školský vzdelávací program

  2.

  Skvalitniť a rozšíriť prípravu rómskych žiakov

   

   

   

  1.

  Inovovať školský vzdelávací program

  1.1

  Učíme sa s radosťou

   

  2.

  Skvalitniť a rozšíriť prípravu rómskych žiakov

  2.1

  Chceme vedieť viac

  2.2

  Škola hrou