ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  Profil školy História školy

  O škole

  Profil školy

  Zameranie základnej školy

  Zameranie základnej školy

   

  Realizácia školského vzdelávacieho programu:

  • vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka -  Anglický jazyk v učebniach s interaktívnou tabuľou s výraznou dotáciou disponibilných hodín,
  • využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese nielen ako zdroj informácií, ale hlavne ako nástroj učenia,
  • práca s talentovanými žiakmi,
  • starostlivosť o žiakov so ŠVVP,
  • nové formy a metódy práce, zážitkové vyučovanie,
  • vyučovací proces prebieha v triedach, ktoré sú vybavené dataprojektorom s internetových pripojením.

   

  Charakteristika školy a žiakov

  Základná škola s materskou školou Torysa je neplnoorganizovaná ZŠ s MŠ so siedmimi triedami od 1. - 4. ročník. V školskom roku 2020/2021 navštevuje školu 96 žiakov, 7 žiakov si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí, 1 žiak má individuálne vzdelávanie a 28 žiakov je žiakov so ŠVVP. Na náboženskú výchovu je prihlásených 84 žiakov a na Etickú výchovu 4 žiaci. Súčasťou školy je aj Školský klub detí, ktorý navštevuje spolu 25 žiakov. Školská jedáleň zriadená pri ZŠ s MŠ Torysa poskytuje žiakom ZŠ, deťom MŠ i zamestnancom kvalitnú stravu.

  Školu navštevujú žiaci v prevažnej miere z obce Torysa, ale aj z obce Oľšov a Brezovica.

  V škole pracuje 12 pedagogických zamestnancov a 1 odborný zamestnanec, z toho:

  - 8 učiteľov  pre l. - 4. ročník,

  - 1 vyučujúci pre Náboženskú výchovu,

  - 2 pedagogickí asistenti učiteľa, 

  - 1 vychovávateľ.

  - 1 sociálny pedagóg.

  Úsek nepedagogických zamestnancov tvoria: 

  - 1 ekonomická pracovníčka, 

  - 2 upratovačky.

  Pedagogickí pracovníci tvoria silný potenciál školy. Využívanie potencionalít ľudí v škole je pre plnenie cieľov školy to najpodstatnejšie. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100 %. Kolektív je pomerne mladý. O školu je zo strany učiteľov veľký záujem, o čom svedčí aj množstvo žiadostí o prijatie do pracovného pomeru. Na základe konkurzov a výberových konaní sa postupne sformoval mladý kreatívny kolektív. Vedenie školy strategicky kontroluje osobný rozvoj zamestnancov zodpovedajúci pedagogickým a organizačným potrebám školy.

  Veľkým prínosom pre školu sú 4 učiteľky s aprobáciou 1.-4. ročník + AJ. Tým je I. stupeň ZŠ sebestačný vo vyučovaní AJ. Napĺňať strategický cieľ – zavádzať IKT do vyučovania pomáhajú všetci učitelia. Pre integrovaných žiakov je dôležitá prítomnosť 4 špeciálnych pedagógov na škole a 2 pedagogických asistentov, ktorí sú súčasťnou tejto integrácie. Na imidži školy sa podieľa kreatívny pedagogický zbor. Dôležitú úlohu v škole zohráva  sociálny pedagóg, ktorý sa spolupodieľa na integrácii žiakov so ŠVVP a  žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a je súčasťou inkluzívneho tímu.

  Organizácia prijímacieho konania  

  Naša škola prijíma vzdelávateľné deti, ktoré chcú plniť povinnú školskú dochádzku u nás po rozhovore s rodičmi, ktorým vyhovuje profilácia našej školy. Zápis detí do prvého ročníka prebieha za prítomnosti špeciálneho pedagóga a učiteliek z MŠ. Pri prijímaní telesne postihnutých detí a detí so špecifickými poruchami učenia spolupracujeme so psychológom z CPPPP.

  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

  Je mimoriadne významná nielen pre školu, ale hlavne pre verejnosť a dobré meno školy. Oficiálne stretnutia rodičov s vedením základnej školy a s vyučujúcimi sa konajú podľa plánu rodičovských stretnutí. Akútne problémy sa riešenia na mimoriadnych triednych schôdzkach a individuálnymi pohovormi. Boli aj neoficiálne stretnutia s rodičmi na tradičných akciách školy. Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 Zákona č.596/2003 Zb. z. o Štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na obdobie štyroch rokov.

  Ciele školy

  - efektívne využívať IKT vo vyučovacom procese

       -  vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka

       -  vytvárať podmienky na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

  -  zlepšovať materiálno technické podmienky školy

  - školským vzdelávacím programom zvyšovať úroveň výchovno - vzdelávacieho procesu

  -  veľkú pozornosť venovať voľnočasovým aktivitám

  -  hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a vytvárať podmienky na tvorivú
     atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu

  -  podporovať profesijný rast učiteľov

  - využívať účinné nástroje na riešenie prejavov problémového správania, záškoláctva, 

     šikanovania, fyzického alebo psychického týrania.

        Aktivity

   

     Aktivity základnej školy prebiehajú podľa plánu jednotlivých triednych učiteľov a koordinátorov, ktoré sú súčasťou plánu práce na školský rok. Škola úzko spolupracuje s OcÚ Torysa pri rôznych kultúrno spoločenských aktivitách, kde sa prezentuje svojími záujmovými a voľnočasovými aktivitami. 

  Materská škola 

  Materská škola je trojtriedna. V školskom roku 2020/2021 materskú školu navštevuje 60 detí. Učiteľky so skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti v základnom edukačnom procese.
   

  Prijímanie detí do MŠ sa uskutočňuje v období mesiaca Máj.  Ak kapacita MŠ dovoľuje, deti prijímame aj  počas školského roka.

  V materskej škole pracuje 6 pedagogických zamestnancov, z toho:

  - 5 učiteľov pre predprimárne vzdelávanie  (MŠ)

  - 1 pedagogický asistent.

  Úsek nepedagogických zamestnancov tvoria: 

  - 1 pomocný vychovávateľ,

  - 1 upratovačka.

                                                                                           

      Školská jedáleň

  Personálne obsadenie

  Magdaléna Sabolová - vedúca ŠJ

  Mária Kušnírová   - hlavná  kuchárka

  Alena Bujňáková  - kuchárka

  Danka Ištoňová - pomocník v kuchyni

  Timea Angelovičová - pomocník v kuchyni


  Aktuálny oznam:

  Stravníci ŠJ si môžu vyzdvihnúť poštové poukážky na stravu za daný mesiac v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

  Počet stravníkov v školskom roku 2020/2021: 181

  Všeobecné informácie pre stravníkov:

  1/  V zariadeniach školského stravovania podľa zákona 245/2008 Z. z. § 139 až 141 sa zabezpečuje najmä

  - zdravá výživa detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo v školských zariadeniach,

  - stravovanie detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách alebo

    športových aktivitách organizovaných v rámci súťaží, olympiád alebo prehliadok,

  - stravovanie detí a žiakov a zamestnancov škôl alebo školských zariadení počas
    školských prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacích aktivitách.

  2/  Odhlasovanie zo stravy je potrebné uskutočniť deň vopred, alebo denne do

       8.00 hod. u  vedúcej ŠJ - p. M. Sabolovej na tel. č. 0918 733 919

  3/  Strava sa vydáva v čase od  11.15 hod. do 13.15 hod. V čase  pandemickej situácie je výdaj uskutočňovaný na základe pokynov riaditeľa školy a epidemiologických opatrení.

  4/ Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, žiakom, zamestnancom a so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iným stravníkom a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa opdorúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva.

  V zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Nárok na dotáciu má iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu minimálne 1 hodinu denne a odoberie obed. V prípade splnenia vyššie uvedenej podmienky zákonný zástupca dieťaťa uhrádza len rozdiel medzi dotáciou a stanoveným finančným pásmom (týka sa to len detí navštevujúce MŠ). Tabuľka finančného pásma, úhrada zákonného zástupcu dieťaťa a ďalšie podmienky sú uvedené v zápisnom lístku stravníka, ktorý je potrebné odovzdať na začiatku školského roka. 

  5/ Výroba jedál pre dospelých stravníkov a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.  Hodnota obeda sa stanovuje na 3,10 €.